Imagem - Tinta Epóxi (relevo)

Papel

Tinta Epóxi (relevo)